Den gode kvardagen

Barnehagen – ein stad for omsorg, danning, leik og læring

Tryggheim barnehage har som ei av sine målsetningar å gi barna ein god kvardag. Med dette meiner vi ein kvardag som organiseres slik at den vektlegg og tek omsyn til barns rett og behov for:

- tilgjengelige, tydelige og bekreftande voksne

-  ein forutsigbar, tilrettelagt og oversiktlig dag med tid og rom til leik

- å bli møtt av voksne som har ei lyttande og leikande holdning

- å være forskjellig (å bli sett ut frå individuelle behov)

- tid og ro til bearbeiding av inntrykk og opplevingar

- å stimuleres til kreativitet og utfolding

- glede og humor

- å få delta i leik og få nye venner

- ein dag med god balanse mellom ro/kvile og aktivitetar

- å kjede seg (det vil sei tid til å tusle, tenke og filosofere) 

- å få kunnskaper og utvikle ferdigheter innafor alle utviklingsområder tilpassa alder og modning

- å føle livsglede og eigenverdi og opplevelse av mestring

- tid til undring over ekstensielle spørsmål og aktuelle tema

- å være delaktig i å kunne påvirke sin eigen kvardag